PDF Drukuj Email
Dodany przez | środa, 20 października 2010 16:00 | Poprawiony: piątek, 29 października 2010 20:16
Ulgi w opłatach dla niepełnosprawnych w Lublinie
Zwolnienie z opłaty za parkowanie

Podstawą prawną  jest: Uchwała nr 317/XIII/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2003 z późn. zm., która mówi, że obowiązuje: ?Zerowa stawka opłaty ? za parkowanie w wyznaczonym, w tym celu miejscu dla pojazdu przewożącego lub kierowanego przez osobę niepełnosprawną mającą trudności w poruszaniu się, posiadającą kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych?. Tekst uchwały: BIP UM Lublin
Opłaty za przedszkola

Podstawą prawną jest: Uchwała nr 509/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin, która mówi: Zwalnia się z opłat za świadczenia rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej troje dzieci pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym. Opłaty nie dotyczą dzieci korzystających z usług świadczonych przez przedszkola prowadzone przez Miasto Lublin z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W takich wypadkach rodzice (opiekunowie prawni) uiszczają tylko należność za wyżywienie dziecka przedszkolu. Tekst uchwały: BIP UM LublinOpłaty za pobyt w rodzinie zastępczej

Podstawą prawną jest: Uchwała nr 431/XX/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, która mówi: W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie lub dochodu osoby samotnie gospodarującej, można zwolnić całkowicie z ponoszenia odpłatności lub zwiększyć kwotę częściowego zwolnienia, mając na względzie sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową rodziny lub osoby, zwłaszcza ze względu na występujące okoliczności takie jak:
  • dodatkowe obciążenie rodziny wynikające z niepełnosprawności jej członka wymagającego stałej opieki osoby drugiej;
  • niepełnosprawność.
Tekst uchwały: BIP UM Lublin

Opłaty za pobyt w placówce opiekuńcz0-wychowawczej

Podstawą prawną jest: Uchwała nr 435/XX/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka, które przed skierowaniem do placówki zamieszkiwało na terenie Miasta Lublina, która mówi: W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie lub dochodu osoby samotnie gospodarującej, można na czas określony, zwolnić całkowicie z ponoszenia odpłatności lub zwiększyć kwotę częściowego zwolnienia, mając na względzie sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową rodziny lub osoby, zwłaszcza ze względu na występujące okoliczności takie jak:
dodatkowe obciążenie rodziny wynikające z niepełnosprawności jej członka wymagającego stałej opieki osoby drugiej;
niepełnosprawność.
Tekst uchwały: BIP UM Lublin