PDF Drukuj Email
Dodany przez | środa, 20 października 2010 00:00 | Poprawiony: czwartek, 28 października 2010 23:15
Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami MPK Lublin

UPRAWNIENIA USTAWOWE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH W POJAZDACH "MPK Lublin" Sp. z o. o. 

Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych

Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie

1

Posłowie na Sejm i Senatorowie

Legitymacja Posła, Senatora

2

Inwalidzi wojenni, inwalidzi wojskowi, których niepełnosprawność powstała w związku z pełnieniem niezawodowej służby wojskowej oraz inwalidzi będący ofiarami represji okresu wojennego i powojennego

Książka inwalidy wojennego, wojskowego lub legitymacja osoby represjonowane - wystawione przez organ rentowy

3

Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym, wojskowym oraz inwalidom będącym ofiarami represji okresu wojennego i powojennego zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności czyli całkowicie "niezdolnym do pracy i niezdolnym do samodzielnej egzystencji"

Książka inwalidy wojennego, wojskowego lub legitymacja osoby represjonowanej okazana przez inwalidę

4

Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych lub w oddziałach specjalnych i integracyjnych oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem, prawo to jest ograniczone do przejazdu najkrótszą drogą

Uczeń;

Legitymacja przedszkolna MENiS-II/181/2,
Legitymacja szkolna MENiS-II/182/2
Legitymacja szkolna ART-II/293/3

Opiekun - Zaświadczenie wydane dla opiekuna ucznia MI-I/2002

 

Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych

Podstawa uprawnienia /dokument poświadczający uprawnienie

1

Studenci* szkół wyższych

Ważna legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą

2

Kombatanci

Zaświadczenie lub legitymacja kombatancka

3

Osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Zaświadczenie lub legitymacja wydana przez organy administracji państwowej


* student ? jest to osoba kształcąca się na studiach pierwszego (studia licencjackie lub inżynierskie) lub drugiego stopnia (studia magisterskie) ? Prawo o szkolnictwie wyższym art.2 ust. 1 pkt. 20 (Dz. U. z 2005r. Nr 164 poz. 1365).UPRAWNIENIA GMINNE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH ŚRODKAMI LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA LUBLIN

 

Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych

Podstawa uprawnienia /dokument poświadczający uprawnienie

1

Dzieci w wieku do lat 4

Oświadczenie opiekuna lub dokument stwierdzający wiek dziecka, np. książeczka zdrowia dziecka, paszport

2

Osoby które ukończyły 70 rok życia

Dokument stwierdzający wiek i tożsamość osoby

3

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności czyli całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe

Dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem tożsamości, np. orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, legitymacja z wpisem o stopniu niepełnosprawności

4

Osoby odznaczone Złotą Honorową Odznaką Zasłużony dla Miasta Lublina

Legitymacja Zasłużonego dla Miasta Lublina

5

Osoby słabowidzące z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dawna II grupa inwalidzka)

Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych

6

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi:
- kobieta, która oddała co
najmniej 15 litrów krwi,
- mężczyzna, który oddał co
najmniej 18 litrów krwi,

Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi

7

Funkcjonariusze Policji podczas pełnienia obowiązków służbowych

Identyfikator wydany przez ZTM w Lublinie

8

Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej podczas pełnienia obowiązków służbowych


9

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej podczas pełnienia obowiązków służbowych

Identyfikator wydany przez ZTM w Lublinie

10

Pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie podczas pełnienia obowiązków służbowych

Legitymacja służbowa ZTM w Lublinie

11

Pracownicy MPK Lublin Sp. z o.o.   w czasie przejazdu środkami MPK   zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

Legitymacja służbowa MPK Lublin Sp. z o.o.


Podstawa prawna: uchwała nr 762/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.06.2009 r.UPRAWNIENIA GMINNE (ULGA W WYSOKOŚCI 50%) DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH ŚRODKAMI LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA LUBLIN

 

Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych gminnych

Podstawa uprawnienia /dokument poświadczający uprawnienie

1

Dzieci od lat 4 do 7

Oświadczenie opiekuna lub dokument stwierdzający wiek dziecka, np. książeczka zdrowia dziecka, paszport.

2

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych (nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia)

Ważna legitymacja szkolna

3

Emeryci

Legitymacja emeryta wraz z dokumentem tożsamości

4

Osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym, czyli całkowicie niezdolne do pracy (dawna II grupa inwalidzka) lub lekkim czyli częściowo niezdolne do pracy (dawna III grupa inwalidzka)

Dokument potwierdzający umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności wraz z dokumentem tożsamości, np. orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, legitymacja z wpisem o stopniu niepełnosprawności

5

Uczestnicy studiów doktoranckich

Legitymacja uczestnika studiów doktoranckich


Podstawa prawna: uchwała nr 762/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.06.2009 r.Bilety rodzinne


Bilety dla rodzin wielodzietnych, mieszkających stale w Lublinie pod wspólnym adresem, posiadających minimum pięcioro dzieci własnych lub przysposobionych w wieku do 18 lat, jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia 25 lat zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku. Z biletu może korzystać każdy członek rodziny, którego dane widnieją na bilecie, pojedynczo lub wspólnie z innymi uprawnionymi osobami z zastrzeżeniem:
- dzieci - we wszystkie dni w okresie ważności biletu, a w lipcu i sierpniu tylko w soboty, niedziele i święta,
- rodzice (opiekunowie prawni) - w soboty niedziele i święta.
Nieokazanie biletu rodzinnego podczas kontroli wyklucza złożenie reklamacji.
Rodzinie uprawnionej przysługuje jeden egzemplarz biletu, ważny przez 1 rok od momentu jego wydania.
Podstawa prawna: Uchwała nr 762/XXXI11/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 r.

Komunikacja dla osób niepełnosprawnych
MPK Lublin Sp. z o.o.
Al. Kraśnicka 25