PDF Drukuj Email
Dodany przez Lukarolus | poniedziałek, 25 października 2010 22:28 | Poprawiony: niedziela, 31 października 2010 10:37
Orzeczenia o niepełnosprawności

Orzeczenia o niepełnosprawności.

Zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie art. 6c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.)

Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o:

 1. niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
 2. stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
 3. wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,

Przy orzekaniu o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia (dziecko), bierze się pod uwagę:

 1. zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności;
 2. ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza ? przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby, a także ograniczenia w funkcjonowaniu występujące w życiu codziennym w porównaniu do dzieci z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną właściwą dla wieku dziecka;
 3. możliwość poprawy zaburzonej funkcji organizmu poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki techniczne, środki pomocnicze lub inne działania.

Przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia (osoba zainteresowana), bierze się pod uwagę:

 1. zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;
 2. ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza ? przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby;
 3. wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje;
 4. możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia ? poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe;
 5. ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym;
 6. możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych ? poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.

Przy orzekaniu o wskazaniach do ulg i uprawnień bierze się pod uwagę:

 1. orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadaną dokumentację medyczną mogącą mieć wpływ na określanie wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (?), oraz zakresu i rodzaju ograniczeń uprawniających do ulg i uprawnień;
 2. ocenę aktualnego stanu zdrowia wystawioną przez lekarza ? członka powiatowego zespołu;
 3. zakres i rodzaj ograniczeń spowodowany naruszoną sprawnością organizmu.

Naruszenie sprawności organizmu uważa się za:

 1. trwałe (stałe) ? jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy;
 2. okresowe ? jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia.
 3. Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe.

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (?).

Opracował: Karol Łukasiewicz