PDF Drukuj Email
Dodany przez | czwartek, 21 października 2010 22:13 | Poprawiony: sobota, 11 grudnia 2010 22:01
Zadania samorządu województwa na rzecz osób niepełnosprawnych
Do zadań samorządu województwa, realizowanych w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr14 poz. 92 z późn. zm.) należy:
  1. opracowanie i realizacja wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
  2. opracowywanie i przedstawianie Pełnomocnikowi informacji o prowadzonej działalności;
  3. udzielanie pomocy zakładom pracy chronionej, zgodnie z art. 32a;
  4. dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.10)), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;
  5. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej;
  6. współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy;
  7. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
  8. opiniowanie wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 10d ust. 2.

Sejmik województwa w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane samorządowi wojewódzkiemu na podstawie algorytmu.

Zadania samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1940).