PDF Drukuj Email
Dodany przez Redakcja | czwartek, 23 grudnia 2010 20:14 | Poprawiony: środa, 12 stycznia 2011 17:51
REGULAMIN
REGULAMIN PORTALU DAMY-RADE.ORG

Na podstawie art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r., (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z poźn. Zm.) wprowadza się Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Portalu damy-rade.org, który jest własnością Fundacji Oswoić Los z siedzibą w Lublinie przy ul. Arnsztajnowej 3, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371955.PRZEPISY OGÓLNE I DEFINICJE

§ 1

Każdy użytkownik korzystający z portalu damy-rade.org zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

§ 2

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definicje i pojęcia oznaczają:
 1. Portal ? zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, której twórcą, właścicielem i administratorem jest Fundacja Oswoić Los, dostępna w sieci pod adresem www.damy-rade.org
 2. Administrator ? podmiot, który na zlecenie właściciela Portalu zarządza jego prawidłowym działaniem
 3. Adres elektroniczny ? oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 4. Informacja handlowa ? informacja handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
 5. Usługi ? usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w oparciu o niniejszy Regulamin;
 6. Usługodawca ? właściciel Portalu świadczący Usługę udostępniania zasobów Portalu na rzecz jego Użytkowników.
 7. Użytkownik ? osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Portalu,
 8. Forum ? część Portalu, gdzie wszyscy Użytkownicy mają możliwość wglądu zaś Użytkownicy zarejestrowani mają możliwość wpisów,
 9. Komentarz ? pisemne wyrażenie opinii na temat np. artykułu, wystawione przez Użytkownika Serwisu.
 10. Moderator ? osoba dbająca o porządek i wysoką jakość na Forum.
 11. Nazwa Użytkownika - Indywidualna i niepowtarzalna nazwa, jaka została wybrana przez Użytkownika podczas rejestracji w Portalu Użytkownik będzie się logował do Portalu. Może nią być w szczególności pseudonim lub inna nazwa, uniemożliwiająca identyfikację Użytkownika. Użytkownik może pod pojęciem Nazwa Użytkownika wskazać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, jednakże dane te wskazuje dobrowolnie i na własne ryzyko i nie przysługuje mu wobec Usługodawcy roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tego tytułu
 12. Poczta Wewnętrzna ? poczta służąca do wewnętrznej komunikacji pomiędzy Użytkownikami Portalu
 13. Profil Użytkownika ? Miejsce, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy, związane z zarejestrowaniem w Portalu. Dane te są udostępniane innym Użytkownikom i gościom Portalu. Mogą być też wykorzystywane przez Usługodawcę i Partnera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Jest to również Wizytówka Użytkownika Portalu, dzięki której pozostali Użytkownicy otrzymują podstawowe informacje o właścicielu konta
 14. Post ? Jest to każdy wpis dodany przez Użytkownika Portalu na Forum
 15. Regulamin ? Dokument określający prawa i obowiązki Użytkowników, Usługodawcy i Administratora Portalu.
 16. Spam ? niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne.RODZAJE I ZAKRES USŁUG

§ 3

Usługi świadczone przez usługodawcę:
 1. Usługa informacyjna ? usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom treści informacyjnych zawartych na stronach Portalu. Udostępnienie usługi następuje na indywidualne żądanie Użytkownika i jest bezpłatne;
 2. Usługa komunikacyjna ? usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom opcji zamieszczania przez nich opinii/komentarzy na temat artykułów oraz innych materiałów znajdujących się na stronach Portalu, a także umożliwiająca komunikację pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem usługi Forum, w ramach której Użytkownicy mogą przedstawiać swoje komentarze, opinie, poglądy na wybrane tematy. Udostępnienie usługi jest bezpłatne i następuje po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie;
 3. Usługa wyszukiwania ? usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom opcji wyszukiwania żądanych przez nich informacji w zasobach Portalu. Usługa jest bezpłatna;
 4. Usługa reklamowa ? usługa, w ramach której istnieje możliwość emisji materiałów reklamowych na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług reklamowych oraz indywidualnie zawieranych umowach;
 5. Newsletter ? usługa, w ramach której za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, otrzymuje on bezpłatną prenumeratę czasopisma ?DAMY-RADE.ORG? dostarczaną Użytkownikowi w formie elektronicznej na adres wskazanej przez niego poczty elektronicznej.REJESTRACJA I PROFIL UŻYTKOWNIKA

§ 4

W celu korzystania z pełnych zasobów Portalu i przeglądania wszystkich serwisów Portalu, Użytkownik może dokonać rejestracji w Portalu. Rejestracja w Portalu jest nieobowiązkowa i bezpłatna.

§ 5
 1. W celu dokonania przez Użytkownika rejestracji w Portalu, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie Portalu.
 2. Rejestracja w Portalu jest jednoznaczna z rejestracją na Forum.
 3. Użytkownik w każdej chwili może zmienić swoje dane, zamieszczone w Profilu, poprzez ich modyfikację w swoim Profilu Użytkownika.
 4. Podczas rejestracji do Portalu, Użytkownik zobowiązany jest do podania: Nazwy Użytkownika, która staje się w tym momencie loginem, hasła dostępowego, adresu e-mail oraz miasta i województwa zamieszkania.
 5. Użytkownik może umieścić w Profilu swój graficzny wizerunek (tzw. avatar), dodatkowe informacje tekstowe o sobie i o swoich celach.
 6. Zakładając własny Profil, Użytkownik zgadza się na rejestrowanie przez Administratora statystyk swojej obecności i aktywności w Portalu (m.in. ilości dokonanych Komentarzy, wpisów na forum). Administrator zastrzega sobie możliwość rozbudowy statystyk o nowe elementy.
 7. Login Użytkownika pojawiać się będzie w przypadku dodania Komentarza lub Postu na Forum
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Użytkownika w przypadku stwierdzenia, iż podane przez Użytkownika dane osobowe w formularzu rejestracyjnym są błędne lub fałszywe bądź Użytkownik nie dokona aktywacji konta w okresie 24 godzin od rejestracji.
 9. Profil Użytkownika, który przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, nie wykazuje żadnej aktywności, może zostać usunięty bez uprzedniego powiadomienia.
 10. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Profilu, po uprzednim skontaktowaniu się z Administratorem. Po usunięciu Profilu nie ma możliwości jego przywrócenia.
 11. Użytkownik Portalu damy-rade.org zobowiązuje się do używania Profilu Użytkownika zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.FORUM

§ 6

Usługa Forum damy-rade.org jest dostępna dla niezarejestrowanych Użytkowników w zakresie możliwości odczytywania zamieszczonych na Forum wpisów.

§ 7

Usługa Forum damy-rade.org jest dostępna dla zarejestrowanych Użytkowników w zakresie możliwości dodawania przez nich wpisów na Forum oraz odczytywania zamieszczonych na Forum wpisów.

§ 8
 1. Użytkownik korzystający z usługi Forum damy-rade.org zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem i przestrzegać zawartych w nich postanowień w trakcie korzystania z powyższej usługi.
 2. Ostrzeżenia można dostać za:
  • wulgaryzmy;
  • obrażanie innych Użytkowników lub osoby trzecie;
  • groźby;
  • naruszanie praw autorskich (tak właściciela Portalu, jak i innych użytkowników);
  • nabijanie postów i powielanie wątków, jeśli użytkownik będzie to robił nagminnie;
  • wpisy naruszające dobre obyczaje;
  • wpisy rażąco naruszające normy współżycia społecznego.
§ 9

Nieprzestrzeganie przez Użytkownika Regulaminu upoważnia Administratora w szczególności do:
 1. ostrzeżenia za pośrednictwem Poczty Wewnętrznej lub publicznie na Forum dyskusyjnym,
 2. odmowy dostępu danemu Użytkownikowi do usługi Forum damy-rade.org na czas nieokreślony,
 3. usunięcia dodanych przez Użytkownika wpisów, opinii, komentarzy, poglądów, itp.,
 4. zawiadomienia odpowiednich organów ścigania o podejrzeniu popełnienia wykroczenia/przestępstwa w razie podjęcia przez Usługodawcę wątpliwości co do zgodności zachowania Użytkownika z powszechnie obowiązującym prawem,
 5. innych czynności mających na celu niezakłócone działanie Portalu, a także bezpieczeństwo Portalu i jego Użytkowników.NEWSLETTER

§ 10

W ramach usługi newsletter Użytkownik może zamówić bezpłatną prenumeratę czasopisma ?DAMY-RADE.ORG? dostarczaną Użytkownikowi w formie elektronicznej na adres wskazanej przez niego poczty elektronicznej.

§ 11

W celu dokonania zgłoszenia do usługi NEWSLETTER, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronach Portalu.

§ 12

Wyrażając zgodę na korzystanie z usługi NEWSLETTER, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na adres jego poczty elektronicznej informacji handlowych dotyczących Usługodawcy oraz jego partnerów handlowych.MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ I/LUB NUMERU TELEFONU KOMÓRKOWEGO USŁUGOBIORCY

§ 13

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wykorzystywania adresu poczty elektronicznej i/lub numeru telefonu komórkowego Usługobiorcy wskazanego przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z oferowanych przez Usługodawcę usług do działalności promocyjnej i reklamowej własnej lub podmiotów trzecich. W szczególności Usługodawca może wysyłać na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej/numer telefonu komórkowego newslettery, materiały promocyjne i reklamowe dotyczące działalności Usługodawcy lub podmiotów trzecich, a także pozostałe informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na co Usługobiorca wyraża dobrowolnie zgodę.PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

§ 14

Użytkownik Portalu ma prawo korzystać z wszelkich zasobów Portalu udostępnionych szerokiej publiczności oraz korzystać w usług udostępnionych przez Portal, o których mowa w Regulaminie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 18

Użytkownik Portalu zobowiązany jest korzystać z wszelkich zasobów Portalu oraz korzystać z usług udostępnionych przez Portal w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem ochrony dóbr osobistych osób trzecich oraz praw własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich, których Utwory są zamieszczane na stronach Portalu.

§ 19

Podczas użytkowania Portalu Użytkownik zobowiązany jest ponadto:
 1. powstrzymać się od zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego,
 2. szanować prawa osób trzecich, a w szczególności powstrzymać się od zamieszczania obelżywych lub oszczerczych informacji na temat pozostałych Użytkowników oraz wskazywania fałszywych lub mylących informacji.

§ 20

Użytkownikom Portalu zabrania się rozpowszechniania lub publikowania spamu, piramid, łańcuszków internetowych, rozpowszechniania wirusów, korzystania z jakichkolwiek narzędzi, umożliwiających dostęp do stron Portalu i gromadzenie pochodzących z niego treści, gromadzenia informacji o innych Użytkownikach.

§ 21

Użytkownik ponosi odpowiedzialność określoną w odrębnych przepisach, a szczególności odpowiedzialność karną i cywilnoprawną wobec Usługodawcy oraz osób trzecich za naruszenie zasad korzystania z Portalu określonych w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach odrębnych.

§ 22

Każdy Użytkownik Portalu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o przypadkach naruszania prawa lub niniejszego Regulaminu przez pozostałych Użytkowników Portalu.

§ 23

Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez Użytkownika, które zostaną uznane przez Usługodawcę za sprzeczne z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi naruszającemu zasady określone w niniejszym Regulaminie dostępu do usług świadczonych przez Usługodawcę.OCHRONA PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKA

§ 24

Usługodawca zastrzega, iż w przypadku korzystania z niektórych usług Portalu Użytkownik jest zobowiązany wskazać określone dane osobowe, na przetwarzanie których przez Usługodawcę Użytkownik wyraża zgodę.

§ 25

Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zostały szczegółowo określone w POLITYCE PRYWATNOŚCI Usługodawcy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA ORAZ ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

§ 26

Na stronach Portalu publikowane są Utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej.

§ 27

Użytkownicy mają możliwość zamieszczania na stronach Portalu zdjęć, artykułów, przepisów kulinarnych, a także blogów i innych Utworów, będących przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać na stronach Portalu jedynie takie Utwory, którymi może rozporządzać w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631). Zakazane jest zamieszczanie na stronach Portalu Utworów, co do których Użytkownik nie posiada prawa rozporządzania m.in. w zakresie rozpowszechniania i publikowania Utworu w Internecie.

§ 28

Usługodawca nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za zamieszczanie przez Użytkowników na stronach Portalu utworów objętych prawno-autorską ochroną w rozumieniu ustawy z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631) z późn. zm. bez zgody osoby uprawnionej do rozporządzania prawami autorskimi do zamieszczonego utworu.

§ 29

Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych na stronach Portalu treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.WYMAGANIA TECHNICZNE

§ 30

W celu prawidłowego korzystania z Portalu wymagane są:
1. WINDOWS XP i systemy nowsze lub systemy z rodziny LINUX oraz
2. przeglądarka Internetowa INTERNET EXPLORER 6.X lub wersja wyższa, FIREFOX 2.0 lub wersja wyższa, OPERA 6 lub wersja wyższa, GOOGLE CHROME 2.0 lub wyższa

§ 31

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania, opóźnieniami w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.

§ 32

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Portalu na czas konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

§ 33

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania Portalu lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§ 34

Każdy Użytkownik ma zagwarantowaną możliwość składania reklamacji, skarg i wniosków dotyczących świadczonych przez Usługodawcę usług, działalności Portalu lub niniejszego Regulaminu na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na adres siedziby Usługodawcy, Fundacja Oswoić Los, ul. Arnsztajnowej 3, 20-816 Lublin.

§ 35

Uprawnienie, o którym mowa w § 34, powinno zostać wykonane w terminie 21 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o okolicznościach uzasadniających złożenie skargi, reklamacji, wniosków.

§ 36

Wykonując uprawnienia, o których mowa w § 34, Użytkownik zobowiązany jest wskazać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, adres email, a także w sposób wyczerpujący opisać zaistniały problem i wskazać proponowany sposób rozpatrzenia wniosku.

§ 37

Usługodawca zobowiązany jest ustosunkować się do pisma Użytkownika, o którym mowa w § 40 w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Odpowiedź zostanie wysłana na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania/siedziby.

§ 38

Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z korzystania z Portalu lub niniejszego Regulaminu po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego określonej w niniejszym Regulaminie.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem podania zmienionego Regulaminu do wiadomości Użytkowników na stronie Portalu.

§ 40

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§ 41

Sądem właściwy dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU DAMY-RADE.ORG


Dział I INFORMACJE OGÓLNE

§ 1

Usługodawca - Fundacja Oswoić Los z siedzibą w Lublinie, ul. Arnsztajnowej 3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371955; przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności Użytkowników Portalu DAMY-RADE.ORG.

§ 2

Za wyjątkiem kilku usług, o których szczegółowo mowa będzie poniżej, Użytkownicy korzystający z Portalu DAMY-RADE.ORG pozostają anonimowi.

§ 3

Ilość i zakres informacji wymaganych przy korzystaniu z niektórych usług Portalu DAMY-RADE.ORG została zminimalizowana do danych niezbędnych, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie i administrowanie Portalem DAMY-RADE.ORG oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania portalu przez wszystkich Użytkowników.Dział II ANONIMOWE UŻYTKOWANIE PORTALU

§ 4

Użytkownik Portalu może korzystać z usług Portalu nie wskazując żadnych danych osobowych umożliwiających identyfikację Użytkownika, co ma miejsce w przypadku korzystania z usług Portalu, nie wymagających zgłoszenia Użytkownika za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, a także w przypadku rejestracji Użytkownika.

§ 5

W przypadku korzystania przez Użytkownika z usług portalu w sposób określony w § 4 oraz w Dziale III, Usługodawca gromadzi następujące rodzaje danych:
 1. publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają zasoby informacyjne Portalu DAMY-RADE.ORG. Przeglądane zasoby są identyfikowane przez adresy URL;
 2. nazwę stacji Użytkownika ? identyfikacja jest prowadzona w oparciu o protokół http;
 3. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
 4. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) ? w przypadku gdy przejście do strony portalu DAMY-RADE.ORG nastąpiło przez odnośnik,
 5. informacje o przeglądarce użytkownika;
 6. czas nadejścia zapytania oraz czas wysłania odpowiedzi.

§ 6

Usługodawca zastrzega, iż dane określone w § 5, nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony DAMY-RADE.ORG. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Portalu, okazjonalnie analizowane są pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

§ 7

Zebrane logi przechowywane są przez czas okres 3 miesięcy jako materiał pomocniczy, służący do administrowania Portalem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Portalem. Statystyki są powierzone firmie zewnętrznej w zakresie danych określonych w § 5.

§ 8

Na podstawie uzyskanych od Użytkowników w sposób określony w Dziale II informacji i danych, a także na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu portalem DAMY-RADE.ORG. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkowników.Dział III DANE UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ UŻYTKOWNIKA

§ 9

Niezależnie od postawień Działu II, w przypadku korzystania z niektórych usług Portalu, Użytkownik zobowiązany jest wskazać dane osobowe oznaczone jako niezbędne w specjalnym formularzu rejestracyjnym danej Usługi.

§ 10

Wskazanie przez Użytkownika danych osobowych wymaganych w formularzach rejestracyjnych znajdujących się na stronach Portalu jest dobrowolne. W przypadku odmowy wskazania przez Użytkownika danych osobowych oznaczonych jako niezbędne, Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy udostępnienia Użytkownikowi danej usługi.

§ 11

Wskazując dane osobowe wymagane w formularzach rejestracyjnych Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002r., Nr 101, poz.926).

§ 12

Zebrane dane osobowe są przechowywane przez czas nieokreślony i służą m.in.: świadczeniu i realizacji usług określonych Regulaminie Portalu DAMY-RADE.ORG, realizacji umów zawieranych przez Użytkowników z Usługodawcą, realizacji innych prawnie usprawiedliwionych celów, jako materiał pomocniczy służący do administrowania Portalem, generowaniu statystyk stanowiących pomoc w administrowaniu Portalem DAMY-RADE.ORG, dostosowaniu Portalu do potrzeb użytkowników.

§ 13

Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość informowania Użytkowników o świadczonych przez Usługodawcę i jego partnerów handlowych usługach i nowościach poprzez przesyłanie na wskazany przez Użytkownika adres email lub numer telefonu komórkowego newsletterów, materiałów marketingowych, promocyjnych, reklamowych dotyczących działalności Usługodawcy lub jego partnerów handlowych.

§ 14

W przypadku korzystania z niektórych usług Portalu, np. WIZYTÓWKA DAMY-RADE.ORG istnieje możliwość, iż dane wskazane przez Użytkownika dobrowolnie zostaną wyświetlone także na stronach innych portali internetowych, nie będących własnością Usługodawcy, na co Użytkownik wyraża zgodę.Dział IV WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW

§ 15

Dane dotyczące Użytkowników portalu DAMY-RADE.ORG zamieszczone dobrowolnie przez Użytkowników na stronach portalu DAMY-RADE.ORG mogą być wykorzystywane przez pozostałych Użytkowników jedynie w celu nawiązania kontaktu z tym Użytkownikiem w celu, dla którego Użytkownik zamieścił swoje dane. Dane te nie mogą być użyte w sposób sprzeczny z obowiązujących prawem. W szczególności Użytkownik zgadza się nie wysyłać na ujawnione na stronach Portalu adresy poczty elektronicznej pozostałych Użytkowników jakiejkolwiek niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 16

Użytkownikowi zabrania się zbierania danych osobowych innych Użytkowników ujawnionych na stronach portalu DAMY-RADE.ORG, chyba że została uzyskana na to ich zgoda.

§ 17

Użytkownik ponosi odpowiedzialność karną i cywilnoprawną określoną w odrębnych przepisach za działania sprzeczne z postanowieniami § 15 i 16.Dział V MECHANIZM COOKIES

§ 18

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania ? na czas sesji ? danych identyfikacyjnych Użytkownika.Dział VI ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON WWW

§ 19

Portal DAMY-RADE.ORG zawiera odnośniki do innych stron internetowych.

§ 20

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach internetowych pozostałych administratorów.Dział VII MODYFIKACJA DANYCH

§ 21

Usługodawca zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), a w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

§ 22

W celu wykonania uprawnień, o których mowa w § 21, Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą bezpośrednio na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub listownie na adres: Fundacja Oswoić Los, ul . Arnsztajnowej 3, 20-816 Lublin.Dział VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem podania zmienionego Regulaminu do wiadomości Użytkowników na stronie Portalu.

§ 24

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§ 25

Sądem właściwy dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.