PDF Drukuj Email
Dodany przez Edyta Waryszak | wtorek, 04 września 2012 21:30
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze po nowemu
Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad nowymi warunkami organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Projekt rozporządzenia, które reguluje te kwestie, został skierowany do uzgodnień. Po podpisaniu przez ministra i opublikowaniu, nowe rozporządzenie zastąpi dotychczasowe regulacje w tym zakresie.

Rewolucji jednak nie będzie. Zaproponowane zmiany są raczej kosmetyczne i mają porządkowy charakter. Ministerstwo, między innymi, proponuje, by zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze były prowadzone w trybie roku szkolnego. Oznacza to, że będą się rozpoczynały z początkiem września dla każdego dziecka, niezależnie od tego, kiedy w danym roku kalendarzowym ukończy ono 3 lata i będą kończyły się w czerwcu w roku kalendarzowym, w którym dziecko skończy 25 lat. Aktualnie na takie zajęcia mogą uczęszczać dzieci od dnia, kiedy skończą 3 rok życia. Sam okres prowadzenia zajęć nie ulegnie zmianie i nadal dla konkretnego ich uczestnika będzie wynosił maksymalnie 22 lata. Ponadto ministerstwo chce ostatecznie przesądzić, że jednostka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych trwa 60 minut. Niektórzy nauczyciele traktowali bowiem jednostkę tych zajęć jako godzinę lekcyjną czyli 45 minut. W konsekwencji uczestnik, zamiast przysługujących mu 240 minut zajęć dostawał 180, czyli 1 godzinę mniej. Dodatkowo, w zakresie liczby przysługujących zajęć, ministerstwo wskazuje na minimalną ich liczbę, co ma dać dyrektorom jednostek systemu oświaty możliwość dostosowania wymiaru tych godzin do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczestnika tych zajęć. Dotychczas każdemu z uczestników przyznawane były zajęcia w identycznej liczbie godzin. Nowe regulacje wypełnią też lukę wynikającą z braku wskazania, na kim spoczywa obowiązek zapewnienia opieki dziecku w przypadku, gdy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są organizowane w podmiotach nie należących do systemu oświaty. Zgodnie z projektem, opiekę nad dzieckiem w takich sytuacjach będzie sprawować pracownik tych podmiotów. Propozycje ministerstwa wyraźnie wskazują też, że w przypadku zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, które odbywają się w domu rodzinnym, odpowiednie warunki do prowadzenia tych zajęć mają obowiązek zapewnić rodzice. Kolejną zmianą jest włączenie innych specjalistów, obok psychologa, do procesu opracowywania indywidualnego programu zajęć dla uczestnika.

Z projektem rozporządzenia, jak również z ewentualnymi uwagami, jakie zostaną do niego zgłoszone można się zapoznać na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl) w zakładce akty prawne.

Edyta Waryszak