PDF Drukuj Email
Dodany przez Lukarolus | czwartek, 10 lutego 2011 20:34 | Poprawiony: czwartek, 10 lutego 2011 22:35
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, w wieku od 3 do 25 lat, organizuje się zespołowe zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze oraz, we współpracy z rodzicami (prawnym opiekunem), indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, zwane dalej zajęciami.

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w co­dziennym życiu.

Udział w zajęciach dzieci w wieku obowiązku szkolnego uznaje się za spełnienie tego obowiązku, określonego (art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Zajęcia organizuje się w szczególności w:

  • publicznych przedszkolach, w tym specjalnych,
  • publicznych szkołach, w tym specjalnych, położonych najbliżej miejsca zamieszka­nia lub pobytu (w tym dziennego) osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach zespołowych,
  • publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • zakładach opieki zdrowotnej,
  • domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy,
  • ośrodkach rehabilitacyjno-wychowawczych,
  • domach rodzinnych, dla osób zakwalifikowanych do udziału w indywidualnych zajęciach. Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Na stanowisku nauczyciela może być zatrudniony psycholog lub pedagog.

Opiekę podczas zajęć prowadzonych w domu rodzinnym zapewniają rodzice lub opie­kun prawny.

Wymiar zajęć zależy od możliwości psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych uczestnika zajęć i wynosi:

  • -  4 godziny dziennie na zajęciach zespołowych,
  • -  2 godziny dziennie na zajęciach indywidualnych.

Zespół może liczyć od 2 do 4 osób.

Dzieciom i młodzieży, przebywającym czasowo lub stale w zakładach opieki zdro­wotnej i domach pomocy społecznej, organ właściwy do prowadzenia przedszkoli lub szkół specjalnych zapewnia udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych stosownie do orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej.

Organizację zajęć reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz.U. z 1997 r. Nr 14 poz. 76).


Źródło: Miejski Informator dla niepełnosprawnych mieszkańców Lublina