PDF Drukuj Email
Dodany przez Lukarolus | czwartek, 10 lutego 2011 20:25 | Poprawiony: czwartek, 10 lutego 2011 21:59
Nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Dzieciom i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęsz­czanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole pod­stawowej (realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne), szkoły, organizuje się nauczanie indywidualne.

Dziecko objęte indywidualnym nauczaniem pozostaje nadal wychowankiem przed­szkola, uczniem danej szkoły.

Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania mogą być organizowane odpowiednio:

  • z grupą wychowawczą w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowa­nym w szkole podstawowej, lub z oddziałem w szkole,
  • indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu lub w szkole, w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły (§ 3 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidu­alnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ? Dz.U. z 2008 r. Nr 175 poz. 1086).

W indywidualnym nauczaniu i wychowaniu realizuje się program nauczania przed­szkola lub szkoły ogólnodostępnej i dostosowuje się go do możliwości ucznia, okre­ślonych przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną, a w odniesieniu do dziecka upośledzonego umysłowo i niesłyszącego - odpowiedni program nauczania przedszkola/szkoły specjalnej.


Źródło: Miejski informator dla niepełnosprawnych mieszkańców Lublina