PDF Drukuj Email
Dodany przez Lukarolus | czwartek, 10 lutego 2011 20:16 | Poprawiony: czwartek, 10 lutego 2011 21:40
Nauczanie specjalne

Do publicznych szkół specjalnych należą szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły zasad­nicze, szkoły przysposabiające do pracy zawodowej, technika, licea i szkoły policeal­ne. Szkoły specjalne tworzone są w szczególności dla:

  • upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim,
  • upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • słabowidzących,
  • niewidomych,
  • przewlekle chorych (tylko w zakładach opieki społecznej- szpitalach lub sanatoriach),
  • niepełnosprawnych ruchowo,
  • niedostosowanych społecznie, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania.

Celem szkoły specjalnej jest przygotowanie do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im za­kresie, a także przygotowanie do wykonywania zawodu.

Do szkoły podstawowej specjalnej mogą uczęszczać uczniowie do ukończenia 18 roku życia, do gimnazjum specjalnego do ukończenia 21 roku życia, a do szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia 24 roku życia.

Uczeń z głębokim upośledzeniem umysłowym może realizować obowiązek szkolny, obowiązek nauki do ukończenia 25 roku życia w formie zespołowych lub indywidual­nych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Źródło: Miejski Informator dla niepełnosprawnych mieszkańców Lublina