PDF Drukuj Email
Dodany przez Lukarolus | poniedziałek, 14 lutego 2011 20:09 | Poprawiony: poniedziałek, 14 lutego 2011 21:56
Nauczanie integracyjne

W ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach mogą być organizowane odziały inte­gracyjne w celu umożliwienia uczniom lub wychowankom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości. Liczba uczniów (wychowanków) w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów lub wychowanków niepełnosprawnych.

W przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, w przed­szkolach i szkołach integracyjnych, a także specjalnych zatrudnia się nauczycieli posia­dających dodatkowe kwalifikacje oraz odpowiednich specjalistów, w celu współorga­nizowania kształcenia integracyjnego. Nauczyciele i specjaliści rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz nie­dostosowanej społecznie, współorganizują zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą w formach integracyjnych, w szczególności:

  • wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybierają lub opracowu­ją programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania;
  • dostosowują realizację programów wychowania przedszkolnego, programów naucza­nia, programu wychowawczego i programu profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie;
  • w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wspólnie z nauczy­cielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, opracowują dla każdego ucznia i realizują indywidualne programy edukacyjne określające zakres zintegrowanych działań na­uczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z uczniem;
  • uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli;
  • prowadzą zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne;
  • udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz niedostosowanymi społecznie;
  • prowadzą lub organizują różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psycholo­gicznej dla dziecka i jego rodziny.

W przedszkolu bądź szkole prowadzącej oddziały integracyjne zatrudniani są nauczy­ciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.

Źródło: Miejski Informator dla niepełnosprawnych mieszkańców Lublina