PDF Drukuj Email
Dodany przez Lukarolus | niedziela, 06 lutego 2011 20:07 | Poprawiony: poniedziałek, 07 lutego 2011 00:17
Edukacja w wieku szkolnym

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest skierowaniem do szkoły spe­cjalnej, jest wyłącznie wskazaniem najkorzystniejszych form kształcenia specjalnego w przedszkolu ogólnodostępnym, w tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym, szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyj­nym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym, ośrodku rewalidacyjno-wychowaw­czym albo w szkole zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, mło­dzieżowym ośrodku socjoterapii lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wydaje się na okres każdego etapu edukacyjnego w tej szkole.

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat. (§ 9 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orze­czeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych porad­niach psychologiczno-pedagogicznych Dz.U. z 2008 r. Nr 173 poz. 1072). Dziecko niepełnosprawne może mieć odroczony termin rozpoczęcia nauki szkolnej.

Odroczenie następuje na wniosek i za zgodą rodziców przez dyrektora szkoły rejono­wej po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia:

  • 18 roku życia - w przypadku szkoły podstawowej,
  • 21 roku życia - w przypadku gimnazjum,
  • 24 roku życia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponad podstawowej.


Źródło: Miejski Informator dla niepełnosprawnych mieszkańców Lublina