PDF Drukuj Email
Dodany przez Lukarolus | piątek, 04 lutego 2011 20:03 | Poprawiony: poniedziałek, 07 lutego 2011 00:15
Edukacja w wieku przedszkolnym

Dzieci niepełnosprawne objęte są wychowaniem przedszkolnym w wieku od 3 do 6 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wy­chowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko koń­czy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Z wnioskiem o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego występują rodzice do rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Należy dołączyć posiadane badania specjalistyczne.

Decyzję podejmuje zespół orzekający. W posiedzeniu zespołu mogą brać udział rodzice. Rodzice otrzymują pisemne orzeczenie.

 

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośred­nictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia (§17 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psycholo­giczno-pedagogicznych Dz.U. z 2008 r. Nr 173 poz. 1072).

Odpowiednią formę kształcenia organizuje się na wniosek rodziców (prawnych opieku­nów) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Starosta lub jednostka samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 71b ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zapewnia dziecku formę kształcenia zalecaną w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego (§ 18. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych Dz.U. z 2008 r. Nr 173 poz. 1072). Wyłącznie od rodziców zależy forma nauki dziecka w przedszkolu, a później w szkole.

Źródło: Miejski Informator dla niepełnosprawnych mieszkańców Lublina