PDF Drukuj Email
Dodany przez Lukarolus | piątek, 04 lutego 2011 20:00 | Poprawiony: poniedziałek, 07 lutego 2011 00:14
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Lublinie

Dziecko, którego rozwój odbywa się w sposób nieharmonijny powinno być zbadane. Badanie przeprowadzane jest na wyłączny wniosek rodziców w poradniach psycholo­giczno-pedagogicznych, które m.in.:

  1. udzielają pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej lub z dysfunkcjami rozwo­jowymi oraz ich rodzicom,
  2. udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,
  3. udzielają pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
  4. opiniują w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z progra­mu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 

 

Opinie poradni wydawane są na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. Opinię doręcza się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu. Opinię doręcza się w trzech egzemplarzach.

Poradnia nie przekazuje opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęsz­cza dziecko, opinię przekazują rodzice lub opiekunowie prawni.

Każda poradnia opiekuje się określonym rejonem miasta.

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych w Lublinie:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

ul. Pogodna 54, 20-337 Lublin tel.: 81 745 85 52

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

ul. Kaprysowa 1, 20-841 Lublin tel.: 81 741 27 77

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3

ul. Rzeckiego 21, 20-637 Lublin tel.: 81 525 09 99

4. Zespół Poradni Nr 1

ul. Magnoliowa 8, 20-143 Lublin tel.: 81 747 35 26

W zespole funkcjonuje:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 oraz Specjalistyczna Poradnia Zawodowa. To specjalistyczna placówka, udzielająca młodzieży pomocy psychologicznej i pe­dagogicznej w czasie nauki. Zapewnia specjalistyczną pomoc w wyborze zawodu z uwzględnieniem predyspozycji psychofizycznych i uzdolnień ucznia oraz wymagań za­wodu i rynku pracy. Pomaga wykształcić umiejętność aktywnego poszukiwana pracy i jej utrzymania.

5. Zespół Poradni Nr 2

ul. I Armii Wojska Polskiego 1, 20-078 Lublin tel.: 81 532 48 22

W zespole funkcjonuje:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 oraz Specjalistyczna Poradnia Psycho-profilaktyki i Terapii Rodzin.

Poradnia ta prowadzi działalność psychoprofilaktyczną oraz terapię dzieci w zakresie uzależnień, psychopatologii, zaburzeń relacji rówieśniczych i rodzinnych. Jest też wio­dącą placówką propagującą zdrowy styl życia.

6. Zespół Poradni Nr 3

ul. Młodej Polski 30, 20-863 Lublin tel.: 81 741 09 30

W zespole funkcjonuje:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 6 oraz Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji.

Działalność tej poradni jest ukierunkowana na wczesne (od urodzenia) wykrywanie zaburzeń organicznych (słuchu, wzroku, narządów ruchu) oraz zapobieganie ich skut­kom w późniejszym wieku. Świadczy pomoc zarówno dla dzieci jak i ich rodziców, a mianowicie obejmuje terapią i rehabilitacją dzieci na terenie placówki, rodziców instruuje jak kontynuować terapię w domu.

Źródło: Miejski Informator dla niepełnosprawnych mieszkańców Lublina